Monfi

Hypotéka

Pokud pořizujete nové bydlení, stavíte, modernizujete a neobejdete se bez hypotéky jsem tady pro Vás. Vyřízení hypotéky je nelehký proces, který vyžaduje spoustu úkonů a v návaznosti na účel i mnoho znalostí tak, aby byl výsledek k maximální spokojenosti našeho zákazníka. Pro urychlení celého zpracování převezmeme komunikaci a organizaci jednotlivých úkolů mezi všemi smluvními stranami. Jsme schopni zajistit všechny podklady pro kompletní úvěrový případ a to ve velmi krátkém čase. Náš klient je 100% informován o každém kroku. Přeposíláme všechnu komunikaci  elektronicky, předáváme podklady a informace. Pohodlně si tak příjdete hypotéku – jen podepsat.

Ve finančnictví jsme již 22 let. Praxe a lidský přístup je nemalou devizou. Znalost bankovního trhu se odráží v hypotéce, kterou Vám ušijeme ,,na míru,,  z výbornou úrokovou sazbou.

To co jinde musíte zjišťovat u několika institucí a odborníku, naleznete na jednom místě.

 Našim klientům poskytujeme:

Zajistíme vám :

Slovník pojmů:

Americká hypotéka:

Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí. Úvěr lze použít zpravidla k jakémukoliv účelu – pořízení bydlení, bytového vybavení, automobilu, investice do vzdělání, rozjezd podnikatelské činnosti a další. Úroková sazba americké hypotéky je o několik desetin procenta vyšší než úrokové sazby u standardního hypotečního úvěru.

Anuitní splátka:

Měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.

SJM:

Majetkové společenství vznikající uzavřením manželství a jeho zánikem také zaniká. SJM tvoří majetek, který manželé nabyli a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství. SJM lze smluvně nebo soudně zúžit a rozšířit.

Bonita- hypotéka:

Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinné situace, dlužníkovy platební morálky atd.

Byt:

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

Bytový dům:

Stavba nejméně se třemi byty, ve které je více než polovina podlahové plochy určená k funkci bydlení.

Cena obvyklá:

Cena nemovitosti stanovená znalcem pro účel bankovní zástavy.

Cena obvyklá budoucí: 

Odhad ceny nemovitosti těsně po kolaudaci stanovený znalcem pro účel bankovní zástavy.

Cena tržní:

Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.

Cena úvěru:

Celková částka, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za celou dobu trvání úvěru. Zahrnuje zaplacené úroky a veškeré poplatky, které s úvěrem souvisí.

Cílová částka:

Cílová částka u stavebního spoření je částka, kterou je dána vklady střadatele včetně úroků, státní podporou a poskytnutým úvěrem ze stavebního spoření.

Čerpání úvěru:

Čerpání peněžních prostředků z úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat jednorázově (nákup nemovitosti) nebo postupně (výstavba nemovitosti – průběžné proplácení faktur za provedené stavební práce).

Degresivní splacení:

Měsíční splátky jsou zpočátku největší, a proto i s větším podílem na splácení jistiny. Splátky se postupem času snižují dle daného koeficientu. Tuto možnost využívají spíše starší žadatelé, kteří počítají se snižováním svých příjmů.

Dluhová služba:

Poměr všech splátek dlužníka (klienta banky) k jeho celkovým příjmům. Klient, jehož měsíční příjmy činí 25 000 korun a souhrn splátek úvěrů 5 000 korun, má dluhovou službu 20 procent (5 000 / 25 000).

Doba splatnosti hypotéky:

Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možno zvolit mezi 5 – 40 lety. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích. Odborníci doporučují rozpětí mezi 15 a 20 lety.

Domácnost:

Za domácnost se pro potřeby hypotečních úvěrů považují manželé a jejich děti, druh a družka, popř. ostatní formy společného soužití.

Fixace úrokové sazby:

Období, po které platí úroková sazba sjednaná mezi bankou a klientem. V období fixace nemá banka oprávnění měnit smluvně dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnutého úvěru.

Hypoteční úvěr:

Úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Hypoteční úvěry se poskytují jako účelové či neúčelové.

HZL (Hypoteční zástavní list):

Dluhopis, jehož hodnota včetně úroků je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Jistina:

Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).

Katastr nemovitostí:

Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

Kupní smlouva:

Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

List vlastnictví:

Listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje o katastrálním území, nemovitosti, vlastníkovi a dalších právech k nemovitosti (věcná břemena a věcná práva k nemovitosti).

LTV (Loan To Value):

Poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti.

Mimořádná splátka:

Splátka, kterou je částečně nebo zcela splacen hypoteční úvěr, splacená mimo pravidelné měsíční splátky. Mimořádnou splátkou je výhodné splatit v období, kdy končí fixace úrokové sazby, protože jen tehdy se může dlužník vyhnout sankčním poplatkům za předčasné splacení.

Návrh na vklad:

Žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Může se jednat o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu je zahájeno na návrh některého z účastníků řízení.

Nemovitost:

Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Objekt úvěru:

Nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem (např. byt, rodinný dům).

Odhad ceny nemovitostí:

Ocenění nemovitosti znalcem, který je buď externím spolupracovníkem, nebo interním pracovníkem banky. Odhad ceny slouží ke stanovení zástavní hodnoty nemovitosti.

Co znamená p.a – hypotéka:

Per annum [roční]. V souvislosti s úrokovou mírou úvěru.

Pojem – pojištění nemovitostí:

Nemovitost sloužící jako zástava hypotečního úvěru musí být pojištěna proti živelným rizikům na takovou částku, aby v případě pojistné události pojistné plnění pokrylo náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu.

Potvrzení o příjmu – hypotéka:

Formulář banky, u níž klient žádá o hypoteční úvěr, prokazující klientovy příjmy ze zaměstnání. Formulář je předkládán zaměstnavateli klienta k vyplnění.

PRIBOR – hypotéka:

Prague Interbank Offered Rate – pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.

Předčasné splacení úvěru:

Splacení hypotečního úvěru mimo sjednaný termín. V případě, že klient splatí úvěr ke konci fixace úrokové sazby, není sankciován. Pokud splatí úvěr v době fixace, sankce činí většinou výši ušlých úroků do konce doby fixace.

Progresivní splácení:

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi v průběhu splácení úvěru průběžně zvyšuje výše měsíčních splátek. Měsíční splátky hypotéky každým rokem narůstají o smluvně dohodnutý koeficient. (U klasického splácení je výše měsíčních splátek konstantní po celou dobu splácení hypotečního úvěru.)

Refinancování – hypotéka:

Splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž dlužníkovi jinou bankou. Využívá se většinou při skončení doby fixace úrokové sazby, zpravidla v situaci pokud je nabídka nových podmínek stávající bankou pro klienta horší než nabídky v danou chvíli na trhu dostupné.

RPSN – hypotéka:

Roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje celkové náklady úvěru (úroky, poplatky za sjednání a vedení úvěru, pojištění nemovitosti…).

Smlouva o budoucí kupní smlouvě:

Smlouva, která upravuje vztah mezi budoucím prodávajícím a kupujícím. Účastníci se v ní písemně zavazují k uzavření kupní smlouvy podle specifikovaných podmínek. Na jejím základě vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat předmět koupě a kupujícími naopak povinnost předmět koupě převzít a zaplatit. Na jejím základě lze poté vymáhat následné uzavření kupní smlouvy i soudně.

Splatnost úvěru:

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

Účel úvěru:

Účel, na který se budou prostředky z hypotečního úvěru využívat. Může se jednat např. o koupi nemovitosti, výstavbu, rekonstrukci, atd.

Úrok – hypotéka:

Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Obvykle se stanovuje procentem z dlužné částky za určité období, nejčastěji rok. Úrok je obsažen vedle jistiny v pravidelné měsíční splátce.

Úroková sazba – hypotéka:

Stanoví úroky, které je dlužník povinen bance platit. Určí ji banka konkrétnímu žadateli na základě situace na finančním trhu, bonity žadatele, poměru výše hypotéky k hodnotě nemovitosti a také podle délky fixace úrokové sazby.

Úvěrová smlouva – hypotéka:

Smlouva uzavřená mezi dlužníkem (klientem banky) a věřitelem (bankou). V úvěrové smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.

Věcné břemeno:

Omezení práv vlastníka nemovitosti tím, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcná břemena přecházejí spolu s nemovitostí od původních vlastníků na vlastníky nové.

Věřitel – hypotéka:

Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky.

Vinkulace:

Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi dané nemovitosti.

Zajištění úvěru – hypotéka:

Úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u každého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se může použít zástavní právo k nemovitosti, notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti, ručitelský závazek, vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky a jiné.

Zástavní právo k nemovitosti:

Nástroj k zajištění pohledávky v případě, že není včas splacena. Zástavní věřitel má právo domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti.

Žadatel o úvěr – hypotéka:

Osoba zletilá a oprávněná k právním úkonům. Žadatel může být jediná osoba nebo o úvěr může žádat více osob – žadatelů.

Životní minimum – hypotéka:

Minimální společensky uznaná hranice finančních prostředků k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Skládá se z nákladů na zajištění osobních potřeb a společných nákladů domácnosti.